Om AY

Arkitektbedriftene i Norge organiserer bedrifter som utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, utredninger, arealplanlegging, arkitekturprosjektering av bygninger, interiørarkitekt- og landskapsarkitekttjenester. AY10 er delt opp i kapitler som beskriver ytelser av ulik karakter og som gjerne utføres til ulik tid. Hvert hovedkapittel har egen innholdsfortegnelse.

 

AY10 står for Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse. Sammen med MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem), reflekterer den krav og bestemmelser gitt i PBL, SAK, TEK etc.

I 2015 ble to nye og viktige kapitler lagt til:

  • Kapittel 7 Prosjektering av innredning med møbler, utstyr og inventar
  • Kapittel 8 Prosjektering av utearealer og landskapsutforming

Dermed er de fleste oppgaver som berører arkitekter, om de driver med planleggingsoppdrag, prosjektering av bygninger, interiører eller landskap, samlet i ett felles program som grunnlag for tilbud avtaler og planlegging av eget arbeid.

Både leverandører og bestillere av arkitektytelser kan abonnere på Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse. Den kan brukes som grunnlag for å beskrive arkitektytelser i forbindelse med et tilbud, en forespørsel f.eks. i form av et konkurransegrunnlag eller som vedlegg til en avtale.

Innhold og oppbygging

Kapittel 1 samler nå den overordnede beskrivelsen av formål med prosjektering, beskrivelse av ulike typer oppgaver, fasedelingen av arbeidsoppgavene, hovedinnholdet i de enkelte fasene og av arkitektenes kompetanse for ulike oppdrag.

Kapittel 2 beskriver de formelle rammene rundt avtaler, avtalepartenes ansvar og et detaljert grunnlag for prising av ulike ytelser, mens den mer generelle omtalen av kontraheringsformer, avtaletyper, ansvarsforsikringer ol som stammer fra den tidligere Kontraheringsveilederen er tatt ut og vil gjenoppstå i en ny form sammen med innholdet i SØK10, Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester etc.

Kapitlene 3-6 er de samme som tidligere, men den formelle siden av rollen som PRO, ansvarlig prosjekterende, er skilt ut og lagt til kapittel 3. Det betyr at den som for eksempel har et oppdrag beskrevet i kapittel 8 må se til kapittel 3 om oppdraget inkluderer ansvar som PRO eller SØK

Tilpasning av egne AY

Du vil finne fire faner som beskriver ulike informasjonsnivåer.

A) En overordnet tekst, basert på

B) Detaljerte punkter, med mulighet for

C) Egne vedlegg og notater og

D) Henvisninger og merknader.

Teksten på nivå A er tilstrekkelig til å gi tilbud eller inngå avtale fordi den bygger direkte på nivå B), mens innholdet på nivå D dels er de samme kommentarer og veiledninger en tidligere fant som overordnet tekst, og dels viser til kilder og verktøy som lover, forskrifter, rutiner og sjekklister. På denne måten er stoffet blitt enklere og mer tilgjengelig, samtidig med at redigering og oppbygging i større grad samsvarer med MAKS.

Utviklingsarbeid

I prosessen har vi hatt med representanter fra NIL og NLA samt representanter fra våre medlemsbedrifter. Videre har vi hatt god støtte fra representanter for entreprenører, byggherrer og deres organisasjoner, samt fra relevante myndigheter.

Prosjektleder og sivilarkitekt Ketil Moe er forfatter av innholdet, IT-ansvarlig Helene Svelle har utviklet den digitale funksjonaliteten og kvalitetssjef og sivilarkitekt Geir Egil Paulsen har ivaretatt kvalitetssikringen.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no