3.1 ANSVARLIG PROSJEKTERENDE (PRO)

Ansvarlig prosjekterendes ansvar er beskrevet i veileder om byggesak §12-3

Ansvarlig prosjekterendes har et samlet ansvar for at det utføres tilstrekkelig prosjektering og at denne er kvalitetssikret og lagt til rette for utførelse.

Begrepet tilstrekkelig er gjennomgått med Direktoratet for byggkvalitet DiBK og er definert i AY kapittel 1.2 Myndighetenes behov.

Rollen kan vanskelig løsrives fra det overordnede oppdraget som arkitekt med prosjekteringsansvar iht. kapittel 6, 7, og 8.  

Her beskrives ansvarlig prosjekterendes rolle og oppgaver i den formelle søkeprosessen. Utarbeiding av det faglige grunnlag for de ulike stadiene i søkeprosessen er omtalt i kapitlene 6, 7 og 8.

Ansvarlig søkers oppgaver omtales i kapittel 3.8.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no