3.6.1.3 SHA i prosjekteringsfasene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-arbeid knyttet til prosjektering skal legge til rette for trygge og gode arbeidsforhold både i bygningens produksjons- og driftsfase.


Arkitektbedriften kan påta seg oppdrag for Oppdragsgiver med å koordinere SHA-arbeidet i prosjekteringsfasen.

Arkitektbedriften har selv ansvar for å ivareta SHA-krav i sin egen prosjektering. Dette arbeidet er inkludert i beskrivelsen av arkitektytelsene.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Rollen som SHA-koordinator faller utenom arkitektens vanlige oppgaver som prosjekterende. Den bør derfor kontraheres med egen avtale. En slik avtale for kontrahering av koordinator prosjektering, koordinator utførelse og byggherrens representant er utarbeidet av Standard Norge (byggblankett 8440 A og 8440 B).

HMS-arbeid internt i den enkelte arkitektbedriften omtales ikke her.

Arkitekter knyttet til oppdraget har en særlig god forutsetning for å ivareta oppgaven med å lede, integrere og sammenfatte SHA-kravene på et tverrfaglig nivå fordi faget omfatter alle sider ved prosjekteringsarbeidet og integrerer andre faglige bidrag i en helhetlig ramme.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no