6.8.6 Utdyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Revidere arbeidstegninger og supplere med ekstra arbeidstegninger etter avtale ved behov og sende oppdaterte kopier til ansvarlig utførende. 

Holde endringslister og distribusjonslister oppdatert.

Vurdere om det som følge av endringer kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA (HMS) på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til tiltakshaver, ansvarlig søker og prosjektets SHA-koordinator for prosjektering.

Gjennomføre kvalitetssikring på nye tegninger og tegningsrevisjoner eller i åpen BIM


Arkitekten skal

  • Ajourføre og supplere foreliggende Tilbuds / anbudsgrunnlag iht. produktvalg og konstruksjonsprinsipper som legges til grunn for avtalt leveranseplan
  • Ajourføre og supplere prosjektdokumenter iht. endringer/justeringer som blir foretatt i løpet av utførelsesfasen
  • Utarbeide et begrenset antall forslag til farge-/materialvalg for byggherre
  • Angi fargeforslag til produsenter/leverandører/håndverkere
  • Vurdere/justere oppsatte fargeprøver
  • Registrere avvik fra rammetillatelse, generelle krav i plan- og bygningsloven med forskrifter, og foreta nødvendige tiltak.
  • Informere ansvarlig søker dersom endringene krever søknad om endring, evt. dispensasjon (fravik).

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no