3.3.1.3 Oppdragsgivers ansvar overfor PLP

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver / Prosjektleder skal legge til rette for at Prosjektleder prosjektering kan utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte ved å gi all nødvendig informasjon, tydelig mandat og fullmakter samt etablere hensiktsmessige kanaler og rutiner for kontakt, avklaringer og beslutninger.


Oppdragsgiver / Prosjektleder skal

  • Holde PLP informert om alle sider ved tiltaket som har betydning for prosjektledelsen og forholdet til offentlige myndigheter og andre involverte parter i tiltaket.
  • Forholde seg aktivt til PLPs råd, anvisninger og vurderinger i prosessen
  • Påse at alle prosjekterende samarbeider med PLP og retter seg etter PLs anvisninger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

AY10;
- kapittel 3.3, 3.4 og 3.5 om hvilken informasjon som skal gis.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no