2.2 RAMMEBETINGELSENE

Det er viktig at tiltakshaver er seg bevisst hvilke mål han har med prosjektet og hvilke rammebetingelser prosjektet må forholde seg til.

Tiltakshaver må ta stilling til følgende rammebetingelser:
– Prosjektets formål
– Myndighetskrav
– Kostnadsramme
– Tidsramme
– Kvalitet

Ved vurdering av rammebetingelsene bør oppdragsgiver vurdere risikoaspektet. De faktorene som vil være av størst interesse er risikoen for økonomiske overskridelser, for forsinkelser og ikke minst risikoen for at resultatet ikke svarer til forventningene.

Arkitekt blir ofte brukt til å bistå oppdragsgiver til å avklare rammebetingelsene med programmering og nødvendig konsekvensanalyser i tidligfasen og for en eventuell senere konkurranse.

Prosjektets formål
Først defineres hva slags prosjekt kontraheringen gjelder og hvilke funksjoner som ønskes lagt inn i dette. Prosjektet kan fra oppdragsgivers side anskueliggjøres gjennom en funksjonsbeskrivelse eller angis som antall enheter (kvadratmeter, rom, sengeplasser, materialbruk osv.).

Formålet kan ytterligere defineres i tidligfasen som består av programmering og avklaring av planforhold. Tidligfasen avsluttes som oftest med et forprosjekt og mulig søknad om rammetillatelse. Arkitekt er en naturlig del av oppdragsgivers organisasjon i tidligfasen og bør da allerede være anskaffet. Som et grunnlag for omfanget av arkitektens ytelse, bør det henvises til det relevante kapittel i denne ytelsesbeskrivelsen.

Myndighetskrav
Myndighetskrav vil som regel sette begrensninger for hvor og hva man får bygge. Her kommer krav til utnyttelse ift. tomtens størrelse, topografi, vegetasjon, atkomstforhold, eksisterende føringer i grunnen, samt mulige historiske minnesmerker. Det fremmes også miljø- og energikrav som kan ha betydning for prosjektet. Det er viktig at slike forhold er avklart eller tilstrekkelig belyst før kontrakt med arkitekt inngås.

Arkitekten kan kontraheres til dette som et separat oppdrag, som kan inkludere myndighetsavklaring og eventuelt reguleringsarbeid. Det er en selvfølge at gjeldende lover og forskrifter følges av arkitekten i alle deler av byggeprosessen.

Kostnadsramme
De fleste oppdragsgivere har økonomiske rammer å holde seg til når et prosjekt skal gjennomføres. Det kan foreligge et budsjett, låste økonomiske rammer, eller incitamentsavtaler aktørene må forholde seg til. Økonomiske rammer vil begrense og bestemme valg av tekniske og arkitektoniske løsninger i løpet av prosessen og få konsekvenser for omkostningene til drift og vedlikehold over tid. Valg av de rimeligste løsningene i utførelsesfasen vil sjelden lønne seg over tid.

Tidsramme

Ved kontrahering må ønsket tidsramme angis, i det minste som start og sluttid for prosjektet. Tidsplaner av varierende detaljeringsgrad kan være en del av kontraktsgrunnlaget ved anskaffelse av arkitekt. Det er viktig for arkitekten å vurdere om de oppgitte tidsfrister og rammer gir tilstrekkelig tid til gjennomføringen av prosjektet. Tilstrekkelig tid til prosjekteringsfasen kan vise seg mer økonomisk fordelaktig over tid, gi et bedre prosjekt og føre til innsparing i utførelsesfasen.

På grunnlag av den overordnede tidsrammen lages detaljerte fremdriftsplaner for hver fase.

Kvalitet
Kontrakten skal sikre ønsket kvalitet i arkitektens ytelser. Den må beskrive de faglige ytelsene med et egnet detaljeringsnivå. Videre må det være samsvar mellom oppgavens omfang, honorar og tilgjengelig tid for utførelse. Avtalen må følges opp gjennom prosjekterings- og byggeprosessen slik at sluttresultatet blir som forventet. Ved direkte anskaffelse har oppdragsgiver mulighet til å diskutere tilbudsmaterialet samt bli kjent med hva kontoret står for rent arkitektfaglig.

Både oppdragsgiver og arkitekt har et ansvar utover det rent kontraktsmessige. En bygning har allmenn interesse for omgivelsene, den vil stå i mange år og være med på å påvirke samfunnet og omgivelsene. God design vil over tid gi et bedre omdømme og økt verdigevinst utover det rammebetingelsene i seg selv har satt.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no