3.2.3.3 Prosjektets privatrettslige forhold

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal påse at prosjektets styrende dokumenter er klart definert og følges opp i prosjektet.


Prosjektleder skal følge opp og ivareta følgende

  • Kontrakter
  • Finansiering
  • Tomteforhold
  • Kjøps-, salgs- og leieavtaler

 

Prosjektleder skal påse at alle relevante avtaler, tinglyste erklæringer ol. foreligger og er kjent blant de berørte partene og at prosjektutviklingen skjer iht. byggeprogram og andre styrende dokumenter omtalt i kap. 3.2.4 og 3.2.5.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no