6.4.1 Formål med forprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger; planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, hovedvalg for materialer, fasader, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt.

I forprosjektfasen utvikles prosjektet med utgangspunkt i Oppdragsgivers kommentarer til skisseprosjektet. Fasen omfatter valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og søke rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter.

Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. Oppdragsgivers kommentarer, utrede systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. Oppdragsgivers kommentarer, foreta systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger. Rom- og byggeprogram skal finne sin løsning, brukerkrav på romnivå skal tilfredsstilles.

Forprosjektet skal være basert på grundig evaluering av de ulike alternativer og valgmuligheter som presenteres for byggherrens beslutning. Alle arkitektoniske (bygningsmessige), tekniske og elektrotekniske systemer skal være vurdert ut i fra forventet ytelse og resulterende påvirkning og effekt for de mål som er fastsatt for prosjektet.  Klare beskrivelser og spesifikasjoner sikrer god flyt i det etterfølgende prosjekteringsarbeidet og reduserer risiko for uforutsette omprosjekteringer og unødige kostnader i utførelsesfasen.

Valg av en integrert prosjekteringsprosess (IDP) vil innebære at prosjekteringen i denne fasen drives lengre og er mer tidkrevende enn det innholdet et forprosjekt tradisjonelt ville ha.

I forprosjektfasen skal prosjektet utvikles med utgangspunkt i oppdragsgivers kommentarer til skisseprosjektet.

Fasen omfatter valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet skal danne grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og søke rammetillatelse for det.

Forprosjektet er normalt grunnlag for søknad om rammetillatelse. Forslag til bygningsmessige og tekniske løsninger skal være slik at de kan legges til grunn for detaljprosjektering og/eller kontrahering av totalentreprenør.

Dersom forprosjektet skal legges til grunn for pristilbud for totalentreprise, må innholdet også omfatte  informasjon om prisbærende komponenter som entreprenøren trenger for sin kalkyle. Dette er en utvidelse av et normalt forprosjekt og beskrives som en tilleggsytelse.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no