3.1.7.4 Ansvar PRO

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PBL § 23-5.Ansvarlig prosjekterende
Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres.

Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter § 28-2

AY10 Ansvarlig prosjekterende arkitekt skal sende samsvarserklæring for gjennomført prosjektering og melde fra om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold.


SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterendes ansvar

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for
 
  • At prosjekteringen er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift kapittel 2 og er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen, samt at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk dersom prosjekterende står for valg av produkt.
  • Utarbeide situasjonsplan, og sjekke at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen
  • At det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
  • At tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for nødvendige sikringstiltak, jf. plan- og bygningsloven § 28-2, samt foreta slik prosjektering
  • Koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende
  • Levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet prosjektering
  • Underleverandør (underkonsulent) uten egen ansvarsrett
  • Melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt, og endringer i ansvarsforhold
  • Utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til ansvarlig søker.
  • Lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Vi anbefaler å benytte Oslo kommune, Plan- og bygningsetatens veiledning og sjekklister der det ikke er stilt andre krav.

Søknaden skal dokumenteres iht. SAK10 Kap. 5 og kommunale myndigheters veiledninger.

MAKS10;
- Kvalitetsplan
43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

 

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no