2.1 INNLEDNING

Kapittelet tar opp de viktigste forholdene rundt kontrakter med arkitekt om administrative ytelser, utredninger, prosjektering og planlegging. Fokus er på kontrakter knyttet til prosjekterings- og planleggingsoppdrag.

Ved oppstart skal det foreligge en signert kontrakt eller, som et minimum, en oppdragsbekreftelse, som steg i retning av en ferdig kontrakt for prosjekteringsoppdraget. Arkitekten bør normalt synliggjøre for
oppdragsgiver hvilke samlede kostnader som påløper ved gjennomføring av oppdraget og hva det vil koste å bruke deres tjenester.

Private oppdragsgivere og offentlige oppdragsgivere må forholde seg til ulike lover og regler ved anskaffelser. Private oppdragsgivere kan gå til direkte anskaffelser. Offentlige aktører må følge regelverket for offentlige anskaffelser, herunder Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
(LOA og FOA).

Se Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester som er utarbeidet med tanke på offentlige bestillere.

Det er viktig at anskaffelsen avsluttes med et omforent avtaledokument før prosjektet påbegynnes. Arkitekten kan oversende en foreløpig oppdragsbekreftelse som skal inneholde det som er kommet
frem i forhandlingene. Det bør imidlertid snarest utarbeides ytterligere avtaledokumenter som følger NS 8401, NS 8402, NS 8403 (byggeledelse) eller NS 8404 (uavhengig kontroll). Dette er kontraktstandarder for hele byggebransjen.
Dette kapittelet vil direkte eller indirekte berøre de fleste punkter i disse avtaledokumentene, se særlig under kap. 2.7.

En mest mulig utfyllende prosjektbeskrivelse er et vesentlig element i tilbudsgrunnlaget arkitekten skal forholde seg til ved tilbudsinngivelse.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no