5.4.4.3 Behandling av planforslaget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Etter PBL § 12-10.

Godkjenning av planens tekniske innhold, administrativ vurdering, offentlig ettersyn, merknader og innsigelser, justering, planvedtak.


  • Motta merknader fra kommunen som resultat av høring.
  • Evt. drøfte innsigelser til planen med innsigelsesmyndighet og evt. justere den som følge av dette.
  • Evt. avvente at saken behandles av Fylkesmannen om det ikke oppnås enighet.
  • Bearbeide planen på grunnlag av kommunens merknader og oversende planforslaget tilkommunen for 2. gangs behandling av planen.
  • Avvente endelig godkjenning av planen.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Innsendt planforslag behandles administrativt i 2 trinn hvor første trinn er å godkjenne planens tekniske innhold. Trinn 2 er administrativ vurdering av innholdet (i tråd med overordnet plan etc.) og innstilling til planutvalget. Planutvalget tar stilling til om forslaget skal legges ut på høring.

Planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøres. Planforslaget skal på høring i minst 6 uker.

Etter høringen behandler kommunen innkomne merknader før planen sendes til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til et planforslag, må saken drøftes med innsigelsesmyndighet og justeres.

Hvis enighet ikke oppnås går saken til Fylkesmannen for mekling og deretter evt. til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Endelig planvedtak skal kunngjøres. Klageadgang og klagefrist skal opplyses.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no