6.4.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide skriftlig redgjørelse for prosjektet.


Beskrivelsen bør ta opp følgende temaer

 • Informasjon om prosess og brukermedvirkning i perioden
 • Arkitektonisk utforming
 • Funksjonalitet i forhold til programkrav
 • Byggverkets kapasitet for tilbygg, påbygg, bruksendring, flytting ol.
 • Konstruksjonsprinsipp og hovedtrekk i teknisk struktur utomhusplan
 • Brannstrategi og branntekniske løsninger
 • Forslag til miljø- og energiløsninger
 • Overordnet om materialbruk
 • Problemstillinger rundt lyd/akustikk
 • Arealer og volumer beregnet etter bygningsdelstabellen, 2 siffernivå
 • Bidrag til kostnadsberegninger
 • Bidrag til fremdriftsplan for videre prosjektering og bygging
 • SHA-notat for løsninger innenfor eget ansvarsområde (arkitekturprosjektering)
 • Skisse til transportanalyse og logistikkplan
 • Bidrag til miljøsanering og avfallsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no