3.7.5.4 Detaljprosjekt og søknad om igangsettingstillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal i detaljprosjektfasen legge til rette for prosjektering for produksjon av bygningen. Detaljprosjektering kan enten skje i kontrakt med byggherren, eller som del av en totalentreprisekontrakt. I det første tilfellet vil de prosjekterende definere innholdet i leveransen og i det andre tilfellet vil dette defineres av Totalentreprenør.

PRL skal avklare tidspunkt for søknad om igangsettingstillatelse.


PRL skal

  • Påse at alle prosjekterende og andre fagpersoner som det er relevante å trekke inn i detaljprosjektet, får en plass i detaljprosjekteringsprosessen
  • Påse at de mest relevante eller aktuelle detalj- og produksjonsløsninger blir belyst på en god måte ift. byggherrens program eller totalentreprenørens krav.
  • Påse at lover og forskrifter hensyntas i prosjektet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no