6.6.6.3 Kvalitetssikre egne arbeider

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kontrollere at prosjektets gjeldende forutsetninger er ivaretatt og kvalitetssikre egne arbeider gjennom egenkontroll (sidemannskontroll) og bedriftsintern kontroll, samt registrere avvik og søke å løse dem.


Arkitekten skal

  • Kvalitetssikre at gjeldende krav i plan- og bygningsloven for gjennomføring av prosjektet er identifisert og registrert, samt at valgte løsninger / prosjekteringsgrunnlaget er i samsvar med kravene.
  • Vurdere om det kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til tiltakshaver, ansvarlig søker og prosjektets SHA-ansvarlige for prosjektering, samt evt. redegjøre for forholdet i den bygningsmessige beskrivelsen.
  • Ved avvik: registrere avvik fra rammetillatelsen, generelle krav i plan- og bygningsloven, med forskrifter  og foreta nødvendige tiltak. Informere ansvarlig søker dersom endringene krever søknad om endring, evt. dispensasjonssak (fravik).

Dokumentasjon kan være i form av egenerklæringer, referat fra faginterne eller tverrfaglige prosjektgranskninger, sjekklister, rettede tegninger oa.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no