8.6.3.1 Arkitektonisk utforming funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bearbeide oversikt over programforutsetninger og myndighetskrav og sette seg inn i endringer i oppdragsgivers styrende forutsetninger for oppdraget, samt bidra til SHA-vurderinger i prosjekteringen og SHA-plan for utførelsesfasen.


Arkitekten skal

  • Identifisere og ivareta gjeldende krav i plan- og bygningsloven for detaljprosjekteringen
  • Dokumentere oppfyllelse relevante myndighetskrav, forskrifter, standarder og veiledninger av betydning for eget arbeid
  • Dokumentere at prosjektforutsetninger i forprosjekt og rammetillatelse (støy, miljø og energikrav, universell utforming) blir ivaretatt.
  • Bearbeide forprosjekt med detaljer, skjemaer og andre anvisninger for bygging
  • Utarbeide samlet oversikt over tekniske løsninger, materialbruk, mengder og kostnader
  • Utarbeide alternative forslag til detaljløsninger skal legges frem og avklares med oppdragsgiver
  • Utarbeidfe nødvendig materiale som kan legges til grunn for anbud eller annen prisinnhenting

Ved slutten av fasen skal alle deler av prosjektet være entydig definert. Elementer og komponenter skal kodes eller merkes. Toleranser og klaringer mellom ulike systemer og elementer skal være avklart. Løsninger skal være i henhold til lover, forskrifter og standarder, samt mulig å gjennomføre i praksis.


Avhengig av valgt entreprisemodell velger man om fasen skal avsluttes med ferdig prosjektert materiale (tegninger og beskrivelser), om den skal inneholde mengdeberegninger og beskrivelser etter Norsk standard, eller om det skal utarbeides bygningsdelsbeskrivelser.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no