8.4.5.2 Plassering av funksjoner og hovedelementer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide Landskapsplan og videreutvikle løsninger for utvendig arealdisponering, adkomst trafikkforhold og kommunaltekniske anlegg i samarbeid med geotekniker, landskapsarkitekt og andre rådgivere.


Arkitekten skal

  • Vurdere krav angitt i lokale kommunale retningslinjer for utforming av utomhusplan / landskapsplan samt nødvendig informasjon og detaljeringsgrad
  • Vurdere kartgrunnlagets detaljerings- og nøyaktighetsgrad
  • Vurdere å foreslå for Tiltakshaver / Oppdragsgiver at det foretas oppmåling av eiendommen
  • Kontrollere og tilpasse utforming iht. reguleringsplan, bebyggelsesplan, naboforhold, geotekniske forhold og kommunaltekniske anlegg
  • Sikre forskriftsmessige adkomstforhold, parkeringsløsninger og løsninger for service- og nyttetrafikk
  • Sikre at adkomst og uteområder tilfredsstiller evt.krav om almen tilgjengelighet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
 
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no