3.6.2.1 Generelle plikter

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ivareta byggherrens ansvar for sikkerhet helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplass.


SHA-koordinator skal

  • Påse at SHA-krav ved arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg blir ivaretatt
  • Påse at risikoforhold av betydning for arbeidene som skal utføres blir beskrevet og hensyntatt
  • Påse at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse
  • Ivareta krav til SHA ved koordinering av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen
  • Sikre at plikter som forskriften pålegger de ulike partene blir gjennomført 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Merk at kravene retter seg mot flere mål
- Det faglige prosjekteringsarbeidet
- Rammene rundt prosjekteringsarbeidet 
- Konsekvensene av prosjekterte løsninger for de utførende 

Med organisasjonsmessige valg menes fordeling av areal, trafikklinjer, planløsninger og utforming av rom.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no