3.2.5.4 Prosjektleders rolle ved avslutting og overtakelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal sørge for å gjennomføre overtagelse og sluttoppgjør i prosjektet.


Prosjektleder skal

  • Lede sluttbefaringer og overtakelsesforretning
  • Påse at alle avvik er lukket
  • Avslutte alle kontraktsmessige uklarheter
  • Påse at prøvedrift og igangkjøring av alle tekniske systemer gjennomføres
  • Påse at nødvendig dokumentasjon er utarbeidet og arkivert
  • Påse at alle nødvendige rutiner for senere FDV-arbeid foreligger
  • Ta i mot kontrollrapport fra ansvarlig kontrollerende
  • Ta i mot ferdigattest fra ansvarlig søker

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no