3.8.5.1 Ansvarlig søkers overordnede oppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker er ansvarlig for utarbeidelse og innsending av søknad om tillatelse.

PBL § 21-2.Søknad om tillatelse
Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Det skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. kapittel 19.

Dersom tiltaket ikke kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-1 andre ledd, skal det sammen med søknad om tillatelse, så langt det er nødvendig, erklæres ansvarsrett for ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse, jf. kapittel 22 og 23. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan tildele ansvarsrett. Erklæring av ansvarsrett skal være undertegnet av foretaket som søker om ansvarsrett.

Søknaden skal i tillegg gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll etter § 24-1.

Dokumentasjon for at naboer er varslet på lovlig måte, samt eventuell erklæring om varsling av dem som har pengeheftelser i eiendom som søkes revet, jf. § 21-3, skal vedlegges søknaden. Eventuelle merknader fra naboer eller gjenboere, samt en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme disse, skal vedlegges. Søknaden skal også vedlegges eventuelle innhentede vedtak eller uttalelse fra annen myndighet der tiltaket er betinget av dette, jf. § 21-5.

Søknad kan deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Kommunen kan tillate ytterligere oppdeling av søknaden om igangsettingstillatelse. Tiltak kan ikke settes i gang før det er gitt igangsettingstillatelse.

De som er nevnt i lov om eigedomsregistrering § 9 kan søke om tillatelse til å opprette ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie, eller tillatelse til arealoverføring. Søknaden må angi hvordan enheten ønskes utformet, herunder angi grenseforløpet på kart. Søknaden må vise hvordan de nye enhetene eller arealoverføringen på hensiktsmessig måte kan gå inn i en fremtidig utnytting av området, herunder også hvordan krav til tomtestørrelse, fellesareal og plassering av bebyggelsen kan oppfylles.

Departementet kan gi forskrift om krav til søknader, herunder om søknadsdokumentasjon og krav til underskrift.


Overordnede oppgaver

  • Utarbeiding av 'søknad om tiltak' etter PBL
  • At søknaden inneholder nødvendige opplysninger etter SAK10 § 5-4
  • Påse at ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende blir samordnet der ansvaret for slik samordning ikke fremgår av gjennomføringsplanen eller ansvarsrettsserklæringene
  • Påse at alle oppgaver er belagt med ansvarsrett
  • Følge opp ansvaret gjennom byggesaken med supplering og innsendelse til kommunen av gjennomføringsplan, innsending av evt. tilleggssøknader etc.
  • Melde fra til kommunen ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter
  • Avslutning av byggesaken med sluttdokumentasjon og utsendelse av ferdigattest
  • Legge til rette for kommunalt tilsyn

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Nødvendig prosjektering betyr at lover og forskrifter som berører tiltaket og kommunale vedtekter og krav for eks. i reguleringsplan blir ivaretatt.

Med utførelse iht. prosjektdokumentene menes at den ferdige utførelsen er iht. prosjekteringsgrunnlaget og at evt. avvik blir lukket gjennom endring i prosjektdokumentene eller av utførelsen.

Med dokumentasjon av kvalitetssikring menes dokumentasjon for at de etablerte rutinene for tiltaket er ivaretatt.PRO har ansvar for å definerer hva som  er tilstrekkelig dokumentasjon.

UTF skal bekrefte at dokumentasjonen er tilstrekkelig og at utførelsen samsvarer med grunnlaget.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no