3.1.7.1 Formål og oppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Søknad om igangsettingstillatelse skal dokumentere at det er utarbeidet et tilstrekkelig produksjonsunderlag for utførelse og at arbeidet som skal utføres er belagt med ansvarsrett .


Ansvarlig prosjekterende arkitektforetak skal ivareta følgende oppgaver:

 • Ferdiggjøre tilstrekkelig prosjektering som grunnlag for utførelse og sørge for at det foreligger nødvendig dokumentasjon iht. forskriftene til plan- og bygningsloven
 • Avklare ressursbehov for tilstrekkelig prosjektering med oppdragsgiver
 • Avklare omfang og følge opp grensesnittansvar mot de øvrige prosjekterende
 • avklare nødvendig avgrensning av eget ansvar som prosjekterende og melde fra til ansvarlig søker om eventuelle endringe
 • Ridentifisere og dokumentere oppfyllelse av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for detaljprosjekteringen
 • Dokumentere at konseptforutsetninger i forprosjekt og rammetillatelse (brann, lyd, miljø- og energikrav, universell utforming m.m.) blir ivaretatt i detaljprosjekteringen
 • Styre eventuelle underrådgivere der enkelte prosjekteringsoppgaver er satt bort (f.eks. brann, lyd).
 • At det foreligger produktdokumentasjon i henhold til byggteknisk forskrift kapittel 3 dersom prosjekterende står for valg av produkt
 • Fortløpende vurdere om endringer er søknadspliktige og sikre at myndighetskrav blir ivaretatt
  kvalitetssikre egne tegninger og evt. andre dokumenter ift. myndighetskrav før utsending av arbeidstegninger
 • Utarbeide dokumentasjon for gjennomføring av kvalitetssikring og tilrettelegge for eventuell uavhengig kontroll
 • Ved avvik - registrere avvik fra rammetillatelsen. Lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket
 • Sende samsvarserklæring for gjennomført prosjektering til ansvarlig søker
 • Melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold

Grunnlaget for å søke om igangsettingstillatelse er at det er utarbeidet et ferdig detaljert prosjektmateriale som kan sendes til utførende foretak og legges til grunn for å inngå kontrakter med disse.

For vurdering av hva som er tilstrekkelig prosjektering, se AY10 kap. 1.2

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- Kvalitetsplan
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no