1.2 PROSJEKTERINGSPROSESSEN

Prosjektering har både en kaotisk og hierarkisk, analytisk og kreativ karakter.

Behov, ønsker og hensyn fremmes planmessig og spontant. Hvilke forhold som anses viktige, og på hvilket tidspunkt de vurderes eller avgjøres, betyr mye både for prosessen og resultatet. Analyser av krav og informasjon bidrar til å organisere prosessen og legger premisser for hvordan man på kreativ måte kan finne muligheter som beriker resultatet på alle nivåer fra hovedkonsept til ferdig utført detaljering. Prosjekteringsprosessen påvirkes av alt dette og speiler hva som er viktig i tiden. Blant forholdene som i dag påvirker prosessen er:
– Miljøriktig prosjektering stiller økte krav om tverrfaglig integrering
– Beslutninger, både om produksjonsmåte og brukerhensyn, gjør at premisser for løsninger konkretiseres og bindes på et tidligere tidspunkt enn tidligere
– Brukerinnflytelsen på prosjekteringsprosessen er styrket. Krav til løsninger og beslutninger blir mer detaljorientert på et tidligere tidspunkt i prosjekteringen
– BIM og 3D som metode og verktøy for prosjektering gjør at man kan kontrollere det ferdig prosjekterte resultatet tidligere, kvantifisere det og kontrollere det ift. lovverk, produksjon og økonomi
– "Lean construction" * gjør at fordeling av ansvar, innflytelse og tid for beslutning og utførelse flyttes "nedover" i det samlede hierarkiet
– Endringer i eierstruktur og finansiering gjør at tiden fra man har et registrert behov for lokaler og til de må våre ferdigstilt kortes inn
– Tverrfaglig prosjektering gjør at funksjonelle, konstruktive og tek- niske strukturer studeres og låses fast som prinsipper og premis- ser og systemløsninger tidligere enn før
– Nye entrepriseformer og gjennomføringsmodeller bringer de utfø- rende og deres produksjonserfaringer inn som premissgivere på et tidligere tidspunkt i den samlede prosessen

*Med" lean construction" menes metoder for enklere, raskere prosjektering og bygging basert på produksjonsplanlegging etter "just in time" prinsipp, å delegere beslutninger til det nivå der arbeid utføres, unngå ikke verdiskapende aktiviteter etc.

Summen av disse forholdene gjør at prosjekteringsprosessen, metodikken og hjelpemidlene er under forandring og at arkitektene stadig må utvikle, eller forholde seg til, nye arbeidsmetoder.

Samtidig er det verdifullt å gå systematisk frem, fra å belyse noen få prinsipper og viktige hensyn, via overordnede beslutninger mot utredning av konsekvensene disse får for et prosjekt og deretter ut i et finmasket nett av detaljer og løsningsforslag.

Se www.byggekostnadsprogrammet.no eller www.lean.construction.no

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no