5.8.2 Forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Fylkeskommunen har ikke hjemmel til å kreve at det utføres undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 på kommune(del)plannivå. 

Fylkeskommunen kan fremme innsigelse dersom kulturminneverdier er truet eller de anser at muligheten for konflikt er så stor at de vil avklare forholdet på kommuneplannivå.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I prinsippet kan fylkeskommunen bare registrere ”så mye som kommunen vil” på dette plannivået. Hjemmel til § 9 registrering slår først inn ved reguleringsplan. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no