5.4.1.2 Planens rettsvirkning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og private.

Områderegulering har ingen tidsbegrensning og gjelder inntil den oppheves av Kommunestyret.

Detaljregulering gjelder i fem år og kan, etter søknad, forlenges med to år av gangen.


En vedtatt reguleringsplan er bindende for framtidig arealbruk i området. Dette betyr at tiltak eller virksomhet som strider mot planen ikke er tillatt, med mindre det gis dispensasjon.

Planen skal bestå av et plankart med tilhørende bestemmelser som bestemmer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • Det skal alltid foreligge en vedtatt reguleringsplan før det gis tillatelse til gjennomføring av større bygge- og anleggsarbeider.
  • En vedtatt plan gir juridisk grunnlag for å få godkjent utbygging på de vilkår som planen fastsetter.
  • Dersom det fremmes en byggesøknad i tråd med reguleringsplan skal den godkjennes så fremt tiltaket er i tråd med planen og byggesaksbestemmelsene.
  • Vedtatt reguleringsplan kan gi grunnlag for ekspropriasjon.
  • Planforslag som ikke samsvarer med overordnet plan (kommuneplan) skal avvises med mindre planens formål er å ivareta særlige samfunnshensyn.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no