3.1.9.1 Formål og oppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig prosjekterende skal bidra til å dokumentere at alle vilkår i gitte tillatelser er innfridd, at alle ansvarlige parter har avsluttet sitt arbeid og at lovpålagt dokumentasjon er overbragt Tiltakshaver og arkivert.


Ansvarlig prosjekterende arkitektforetak skal ivareta følgende oppgaver:

Generelle oppgaver

 • Ajourføre og supplere tegninger, skjemaer, lister, beskrivelse og andre dokumenter iht. endringer/justeringer som blir foretatt i løpet av utførelsesfasen


Oppgaver ved avslutning av byggesaken

 • Ajuorføre eget prosjektmateriale, tegninger, beskrivelser, koding av elementer etc. (om det ikke er gjort fortløpende) til 'som bygget'-nivå.
 • Utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for FDV-plan og -dokumentasjon for byggverket og ar dette overleveres ansvarlig søker. Ansvarlig prosjekterende har ansvar for produktdokumentasjon der PRO er ansvarlig for produktvalg
 • Ajourføre arbeidstegninger og supplere med ekstra arbeidstegninger ved behov og sende oppdaterte kopier til ansvarlig utførende
 • Vurdere om evt. endringer har konsekvenser ift. myndighetskrav og tidligere valgte løsninger
  melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold
 • Registrere avvik fra rammetillatelsen med eventuelle vilkår, generelle krav i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og foreta nødvendige tiltak. Informere ansvarlig søker dersom endringene krever søknad om endring, evt. dispensasjon (fravik)
 • Sende samsvarserklæring for egen utført prosjektering til ansvarlig søker
  bidra til å lukke evt. avvik
 • Bistå ved utarbeidelse/redigering av vedlikeholdsdokumentasjon

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no