7.2.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides en beskrivelse som skriftlig redegjør for arkitektonisk utforming, konsept for møblering og opplevelse av interiør, funksjonalitet.

Det skal også utarbeides overordnet oppstilling av mengder av innredningselemeter på 2-siffernivå etter bygningsdelstabellen som grunnlag for kostnadsoverslag. 


Følgende temaer skal behandles i beskrivelsen

  • Intensjon og utforming av møblering og innredning
  • Typer møbleringselementer
  • Materialbruk for innredningen
  • Oversikt med mengder over innredningselementer
  • Overordnet kostnadsramme som grunnlag for budsjettramme
  • Mulige prinsipper for miljø- og energiløsninger
  • Universell utforming (hovedprinsipper)
  • Bidrag til fremdriftsplan for videre prosjektering og anskaffelser

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I fasen inngår normalt ytelser for fremstilling og visualisering av innredningsoppdraget, inkludert beskrivelse og oppgave over prosjektomfang samt kostnadsoverslag basert på erfaringstall.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no