8.8.3 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Registrere betingelser gitt i igangsettingstillatelse og vurdere om endringer har konsekvenser for myndighetskrav og tidligere valgte løsninger.


Arkitekten skal

  • Vurdere om endringer og avvik har konsekvenser ift. Myndighetskrav og tidligere valgte løsninger.
  • Melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold.
  • Registrere avvik fra rammetillatelsen med evt. vilkår, generelle krav i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og foreta nødvendige tiltak.
  • Sende samsvarserklæring for egen utført prosjektering til SØK.
  • Avklare behov for endringer med myndighetene.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10


18-01 Behandle avvik og korrigerende tiltak
43-01 Vurdere og iverksette prosjektendringer
43-011 Endringsliste

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no