4.3.2.4 Funksjonsprogram

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Funksjonsprogrammet beskriver virksomheten og aktiviteten som skal finne sted, og gir en karakteristikk av typer rom og funksjoner bygget skal inneha.

Lokaliseringskriterier og behov for nærhet mellom ulike funksjoner kan beskrives i en avhengighetsmatrise.

Romprogram

Romprogrammet beskriver arealbehovet følger av funksjonsprogrammet på rom- eller romgruppenivå. Krav til funksjonelle løsninger som går ut over forskriftskrav betegnes som byggherrekrav. 

Transport og sambandsanalyser

Dimensjonerende størrelser


Oppgaver knyttet til funksjons- og driftskrav;

 • Forutsetninger om generalitet, fleksibilitet og elastisitet
 • Behov for fellesfunksjoner og sambruk av areal eller funksjoner
 • Vurderinger av effektivitet og logistikki avdelinger og mellom disse
 • Krav til planløsninger og til nærhet eller adskillelse mellom avdelinger og funksjoner
 • Funksjonelle og tekniske krav til rom og avdelinger
 • Overordnede krav til tekniske kapasiteter og ytelser, inneklima ol.

Oppgaver knyttet til utarbeidelse av romprogram

 • Utarbeide dimensjoneringsgrunnlag for viktige funksjoner og romtyper
 • Registrere aktuelle lover og forskrifter
 • Av overordnet betydning for byggesaken 
 • Definere krav til arbeidsmiljø
 • Beskrive romlige krav knyttet til maskiner og produksjonsutstyr
 • Beskrive krav til sikkerhet i driftsfasen
 • Angi mål eller rammer for areal og volum etter NS for arealberegninger 
 • Lage arealsammenstillinger

Analyse av transport og samband

 • Varemottak
 • Separasjon av rent og utrent
 • Håndtering av avfall
 • Adkomst til produksjonslinjer, kjøkkener, rengjøringssentraler ol.

Dimensjonerende størrelser og krav til gulvlaster, romhøyder og portåpninger kan også legges som kommentarer til avdelinger og rom i romprogrammet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det stilles krav til at følgende temaer belyses;

 • Byggesakens fysiske rammer og planløsninger
 • Krav til nærhet mellom funksjoner/avdelinger
 • Utforming og bygningsmessig fleksibilitet
 • Sambruk av arealer og analyse av eventuelle fellesfunksjoner
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no