5.4.3.2 Krav til prosessen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse
Krav til prosessen
 • Utarbeide grunnlag for planen.
 • Oppstartmøte / Forhåndskonferanse.
 • Varsel om oppstart av planarbeidet.
 • Motta og behandle kommentarer til utlysing.
 • Utarbeide forslag til formelle planer.
 • Behandling av innsigelser og høringsuttalelser.
 • Offentlig høring.
 • Forholde seg til mulige innsigelser og vedtak fra overordnet myndighet etter vedtatt plan.
 • Bekjentgjørelse av vedtatt reguleringsplan.

Krav til innholdet 

 • Utarbeiding iht. PBL kapittel 12.

Plankart

 • Utarbeide et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Arealformål i reguleringsplan

 • For det området planen gjelder skal det fastsettes arealformål

Krav til prosessen

 • Se pkt.54.5.1 Mulige krav fra Kommunen.
 • Utarbeide forslag til planprogram.
 • Utarbeide program for konsekvensutredning.
 • Gjennomføre planinitiativ. 
 • Se pkt. 5.4.3.3 og omtalt som tilleggsoppgaver i kap. 5.4.8 iht. PBL §12-8.
 • Se pkt. iht. PBL §12-3 iht. PBL §12-3.
 • Påse at vedtatt reguleringsplan bekjentgjøres.


Krav til innholdet 
Krav til planprogram, konsekvensutredning eller prosess med planinitiativ er omtalt i pkt. 5.4.8.

Plankart
Kart fremstilt med linjer, farger og påskrift som gir rettsvirkning, alene eller sammen med bestemmelser, men ingen ting ut over dette.

Arealformål i reguleringsplan

 • Avklare planens avgrensing
 • Avklare arealformål iht. PBL§12-5
 • Avklare hensynsoner iht. PBL § 12-6

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Plankart

 • Skal være i tråd med overordnede planer. Om det er vesentlige avvik utløser dette krav om å utarbeide planprogram. Se kapittel 5.4.8 Tilleggsoppgaver.
 • Oslo PBE: Veileder, kravspesifikasjon for digitale kart


Arealformål i reguleringsplan

 • Arealformål kan deles i underformål, kombineres innbyrdes og med hensynssoner som for kommuneplaner.
 • Arealformålene er, med noen mindre avvik, de samme for kommuneplan og områdeplan.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no