8.6.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides en beskrivelse av prosjektets utvikling i perioden. Denne skal omfatte beskrivelse av elementene i Landskapsplanen med mengdeberegninger og kostnadsoverslag.


Beskrivelsen skal omfatte

  • Kort fremstilling av intensjoner, hovedtrekk med løsninger og materialbruk
  • Oversikt over endringer og avvik i prosjektet sammenlignet med Forprosjekt 
  • Beskrivende mengdeberegning iht Bygningsdelstabellen på 3 siffer nivå
  • Kostnadsvurderinger iht. Bygningsdelstabellen på 3 siffer nivå med entreprisekost, byggekost og prosjektkostnader
  • Planteliste, eller elementoppstilling med areal- og volumopplysninger iht. avtalt standard beregningsmåter
  • Oversikt i form av koding, teksting, rastrering eller lignende over hvor de beskrevne enkeltelementer er plassert i planen
  • Plan for avfallshåndering
  • Nødvendig dokumentasjon for oppfølging av miljøoppfølgingsprogram i utførelsesfasen (MOP)
  • Utkast til skjøtselsplan 
  • Forslag til mulig fremdriftsplan for utførelse

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no