3.7.1.1 Rolle og mandat

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med Prosjekteringsledelse menes de felles faglige og administrative funksjoner som skal ivaretas på vegne av de prosjekterende.


Prosjekteringsleder engasjeres av de prosjekterende og har sin kontrakt med disse oppdraget har samme varighet som de utførendes kontrakter.


Gruppen av prosjekterende definerer PRLs mandat og arbeidsinstruks og forhandler kontrakt for oppdraget. PRL rapporterer til denne gruppen.

Kontrakt og arbeidsoppgaver vil variere avhengig av om gruppen av prosjekterende har en felles kontrakt, avtaler om gjensidig solidarisk håndtering av oppdrag eller enkeltstående kontrakter med oppdragsgiver.

Med prosjekteringsleder menes en kvalifisert person som er valgt eller utpekt av de prosjekterende med oppdrag i samme tiltak for å lede og samordne deres arbeid og å representere disse overfor oppdragsgiver i saker av felles interesse.

PRL er en del av prosjekteringsorganisasjonen og kontrakten som de prosjekterende har med byggherren

De prosjekterende skal støtte opp om PRLs arbeid, rapportere fremdrift, informere om sine arbeider, bidra til planlegging av fellesoppgaver

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Prosjekteringsledelse er ledelse av en prosess der kreative kunnskapsarbeidere samhandler for å frembringe funksjonell, teknologisk og estetisk informasjon som gjør det mulig å få realisert et gitt byggverk.

I AY10 brukes begrepet Prosjekteringsgruppelder (PGL), Prosjekteringsledelse og Prosjekteringsleder (PRL) som samlebegrep for felles lederfunksjoner på vegne av de prosjekterende. Avhengig av kontrakt kan oppgaven begrenses (som Prosjektgruppekoordinator PGK) eller deles opp i administrative og faglige roller (Prosjektgruppeleder og Fagkoordinator).

Prosjekteringsledelsen kan bestå av en eller flere personer avhengig av prosjektets størrelse. I denne beskrivelsen ser vi bort i fra om de prosjekterende er kontrahert samlet eller hver for seg, men forutsetter at de har en avtale seg i mellom og at de har en prosjekteringsledelsesfunksjon, at den som fyller rollen utpekes av de prosjekterende og at rollen er knyttet til de prosjekterendes organisasjon.

I totalentrepriser har oftest totalentreprenøren prosjekteringsledelsen. Her er det naturlig at totalentreprenørens krav og behov når det gjelder utførelsen styrer detaljprosjekteringen.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no