6.6.9.6 Utarbeide grunnlag for Leverandørprosjektering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tilrettelegging for innkjøp og anvendelse av ferdig produserte bygningselementer der leverandøren har prosjekteringsansvar og evt. ansvar for montasje av disse på stedet.


Arkitekten skal

  • Avklare om det skal utføres leverandørprosjektering og i hvilket omfang.
  • Definere, avgrense og beskrive oppgavene.
  • Avklare grensesnitt og ansvar, kommunisere med evt. leverandører.
  • Utarbeide grunnlagsdokumenter for leverandørprosjektering med nødvendige skjemategninger eller illustrasjoner som grunnlag for oppgavene.
  • Foreslå aktuelle leverandører.
  • Foreta avklaringsmøter og kommunikasjon med tilbydere.
  • Ivareta tverrfaglig kontroll av løsningsforslag ift. de gitte forutsetninger, lover, for- skrifter og konsekvenser for tilstøtende bygningsdeler.
  • Innstille til oppdragsgiver vedrørende utførelse og videre bearbeiding.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Leverandørprosjektering omfatter den nødvendige omprosjektering eller supplerende prosjektering for å kunne innpasse bestemte leverandørløsninger og produkter i byggverket. Dette kan vanligvis ikke gjøres før endelig leverandør er valgt. Slik prosjektering utføres som regel av leverandør eller produsent, mens resultatet må godkjennes av de prosjekterende og ansvarlig utførende for byggverket for å sikre at de passer inn i helheten og tilfredsstiller myndighetskrav.

MAKS10;
- 52-01 Leverandørprosjektering - forberede anskaffelse av fabrikkproduserte elementer

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no