3.2.1.3 Oppdragsgivers ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver skal legge til rette for at Prosjektleder kan utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte ved å gi all nødvendig informasjon, tydelig mandat og fullmakter samt etablere hensiktsmessige kanaler og rutiner for kontakt, avklaringer og beslutninger. 


Oppdragsgiver skal

  • Holde PL informert om alle sider ved tiltaket som har betydning for prosjektledelsen og forholdet til offentlige myndigheter og andre involverte parter i tiltaket.
  • Forholde seg aktivt til PLs råd, anvisninger og vurderinger i prosessen
  • Påse at alle prosjekterende og utførende samarbeider med PL og retter seg etter PLs anvisninger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

PLs ansvar gjelder både administrative og faglige forhold knyttet til Oppdragsgivers prosjektledelse av tiltaket.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no