3.5.5.6 Anmodning om ferdigattest

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide kontrollerklæring til SØK ved avsluttet kontroll for gjenstående kontrollområder og utarbeide sluttrapport til tiltakshaver.


Kontrollerklæring skal vise

  • Hva som er kontrollert
  • Hvilke avvik som er avdekket
  • Hvordan avvikene er behandlet

Sluttkontroll skal vise

  • At kontroll er utført iht. SAK10
  • Ay kontrollområdene i tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i PBL.
  • Utført kontroll er dokumentert
  • Avvik er bekreftet lukket og meldt til ansvarlig søker
  • At eventuelle åpne avvik er varslet til oppdragsgiver og til kommunen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no