3.1.5.1 Formål og oppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Søknad om rammetillatelse skal dokumentere at prosjektet ivaretar overordnede samfunnshensyn, har en god arkitektonisk kvalitet og at alle offentlige krav til tiltaket er ivaretatt.


 Ansvarlig prosjekterende arkitektforetak skal ivareta følgende oppgaver:

 • Avklare relevante myndighetskrav ift. ytre og indre rammer og mulige konsekvenser
 • Ivareta krav til arkitektonisk utforming og visuell og funksjonell kvalitet
 • Organisere egen prosjektering med nødvendig faglig kompetanse for oppgaven
  formidle relevant prosjektinformasjon til interne og eksterne medarbeidere og følge opp arbeidsoppgaver
 • Kvalitetssikre egne tegninger og evt. andre dokumenter ift. myndighetskrav
  forberede/utarbeide dokumentasjon knyttet til krav som stilles til rammesøknad 

Ved søknad om rammetillatelse:

 • Ferdigstille tilstrekkelig prosjektering som grunnlag for søknaden og sørge for at det foreligger nødvendig dokumentasjon iht. forskriftene til plan- og bygningsloven
 • Melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold
 • Utarbeide nødvendige redegjørelser, beskrivelser og beregninger i henhold til myndighetskrav som underlag for søknaden
 • Registrere og bidra til å avklare andre krav til dokumentasjon for rammesøknad som fastsettes av kommunal myndighet
 • Levere samsvarserklæring for gjennomført prosjektering fram til rammesøknad til ansvarlig søker
 • Utarbeide situasjonsplan med tilstrekkelig grunnlag for å gi tiltaket korrekt plassering på situasjonsplanen iht. spesifikasjon for situasjonsplan utarbeidet av Standard Norge
 • Utarbeide tilstrekkelig grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende
 • Levere grunnlag for gjennomføringsplan til ansvarlig søker og legge til rette for eventuell kontroll innen eget ansvarsområde
 • Kvalitetssikre egne tegninger og evt. andre dokumenter ift. myndighetskrav ved ferdigstillelse til søknad

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Forprosjekt vil normalt inneholde et tilnærmet komplett underlag for søknad om rammetillatelse (+ tillegg for å dekke oppdragsgivers behov).

Søknad om tillatelse til tiltak kan utarbeides i ett trinn eller flere trinn (søknad om rammetillatelse, og søknad om en eller flere igangsettingstillatelser).

Her forutsettes søknad i flere trinn. Ved søknad om tillatelse i ett trinn gjelder på samme tid rutiner for søknad om igangsettingstillatelse.

Tiltakshaver skal sørge for at prosjektet planlegges med tilstrekkelige ressurser for nødvendig prosjektering og utførelse som et grunnlag for en forsvarlig og god saksbehandling i kommunen.

Ansvarlig søker skal påse at all prosjektering er belagt med ansvar og samordne grensenittet mellom anvarlig foretak i søkeprosessen.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no