5.8.3 Miljøkartlegging og miljøoppfølgingsprogram

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide miljjøoppfølgingsprogram som beskriver ambisjoner, drøfte disse og kopler dem til planforslaget.

Beskrive utbyggers krav til sikring og gjennomføring av tiltak samt krav til entreprenør vedrørende anleggstekniske arbeider krav.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Temaene omtales ikke i PBL.

Kartlegging og oppfølging utgjør et supplement til plansaken. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no