3.6.4.2 Forprosjekt - detaljprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator skal foreta innledende vurderinger knyttet til arealdisponering og bygningsutforming med tanke på SHA i utførelsesfasen.


SHA-koordinator skal vurdere

  • Utførelse, avgassing, inneklima og renhold i byggeperioden
  • Overflater med støvbinding og forsegling, sikring mot fuktskader 
  • Renhold, brann- og eksplosjonsfare på byggeplassen i byggeperioden og ved vedlikeholdsarbeider
  • Fasadeutforming, kompleksitet og fare ved montasje og 
  • Bruk av miljøskadelige stoffer, overvann, kjøling, støy og vibrasjoner i byggeperioden
  • Mulig fare ved bruk av store tunge bygningselementer
  • Må store, tunge elementer løftes over vei eller naboeiendommer?
  • Ulykkesrisiko ved produksjon og bruk av bygningen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no