2.4 ANSKAFFELSESFORMER

Private anskaffelser

Direkte anskaffelse
Direkte anskaffelse kan benyttes av private oppdragsgivere. Oppdragsgiver tar vanligvis kontakt med arkitekt når prosjektet har kommet til et visst stadium, som oftest allerede ved utarbeidelse av rammebetingelsene. I andre tilfeller kontraheres arkitekten først når tilbudsgrunnlaget er klart, ved oppstart av prosjektering. Arkitekt kan også kontraheres sammen med, eller via, en entreprenør ved totalentreprisekonkurranse, eller ved en såkalt ”samspillsmodell”.

Anskaffelsesprosessen bør ende opp i omforente kontraktsformularer som nevnt i kap. 2.6 og 2.7.

Skiveprosjektering
Med ”skiveprosjektering” menes at det blir engasjert forskjellige arkitekt/rådgivergrupper i de ulike fasene av et prosjekt. Det betyr at den arkitekt som står for programmering i tidligfasen og eventuelt
skisseprosjekt, ikke nødvendigvis står for detaljprosjektering. Denne kontraheringsformen skaper som regel uklarheter i roller og ansvar og kompliserte avklaringer av grensesnitt mellom de ulike prosjekterende. Arkitektbedriftene anbefaler derfro ikke denne formen for kontrahering.

Tilbudskonkurranser
Mange private oppdragsgivere benytter en anskaffelsesform, tilbudskonkurranse, som i prinsippet følger Forskrift om offentlige anskaffelser, når det gjelder konkurranseregler og gjennomføring. Det er
vanlig at man ved private anskaffelser forenkler prosessen, både for å spare tid og penger.

Det er imidlertid viktig at tilbudsgrunnlaget for konkurransen er entydig og gir like konkurranseforhold for alle som deltar. Utvelgelseskriterier og honorering bør også være klart definert i konkurransegrunnlaget.

Plan- og designkonkurranser
Ønsker en oppdragsgiver å belyse et prosjekt med en idékonkurranse, kan Norske arkitekters landsforbund være behjelpelig med råd og gjennomføring. NAL har utarbeidet en konkurranseveileder som beskriver denne konkurranseformen, dens fortrinn og hvilke elementer en konkurranse bør
inneholde for å gi like forhold for deltakerne og sikre oppdragsgiver et godt resultat.

Offentlige anskaffelser

Se egen veileder om anskaffelse av arkitekttjenester her.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no