8.2.3.3 Relevante myndighetskrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal systematisere den relevant informasjon, at den blir anvendt og sikre oppfyllelse av krav til utearealer i lover, forskrifter og veiledere. Tilsvarende sette seg inn i gjeldende reguleringsplaner med bestemmelser og registrere vernehensyn eller antikvariske forhold.


Arkitekten skal identifisere og dokumentere relevante myndighetskrav i forhold til ytre rammer og sikkerhet mot fare.

Registreringen baseres på

 • Oppdragsgivers informasjon
 • Plan og bygningsloven med forskrifter
 • Andre relevante lover og forskrifter
 • Rikspolitiske retningslinjer
 • Regionale og kommunale planer, vedtekter og veiledere
 • Kommuneplaner, kommunedelplaner, kommunale vedtekter, normer og andre sentrale dokumenter
 • Reguleringsplaner med bestemmelser
 • Opplysninger om infrastruktur og trafikkforhold.
 • Kontrollere det tildelte kartgrunnlaget.
 • Kontrollere at det har nødvendig måleriktighet / nøyaktighetsgrad og verifisere dette. 
 • Vurdere, i samråd med oppdragsgiver, om det er nødvendig foreta oppmåling av tomta (og evt. bygninger) der form og størrelse på tomta er kritisk.

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

DIBK arbeider med å samle en oversikt over andre mulige lover av betydning. Når den foreligger vil den bli fanget opp i AY og MAKS.MAKS10

43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
43-022 Momentliste prosjektforutsetninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no