3.1.5.3 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Søknaden skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket.

Tiltakshaver skal i forbindelse med søknad om rammetillatelse ivareta lovpålagte oppgaver og tilføre prosjektet nødvendige ressurser.


Det skal framgå av søknaden om det søkes dispensasjon fra lover forskrifter eller andre bestemmelser

  • Gdkjenne forprosjektet som grunnlag for søknad om rammetillatelse
  • Ta stilling til SØKs forslag til tiltaksprofil
  • Bekrefte overfor SØK at det foreligger avtale med alle foretak som evt. søker om ansvarsrett på tidspunkt for rammesøknad
  • Underskrive søknad
  • Sørge for nødvendig behandling av søknadsdokumenter iht. Byggherreforskriften og Arbeidsmiljøloven 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

PBL §21-2
AY10;
- 6.4 Forprosjekt
- 8.4 Forprosjekt

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no