3.3.5.4 Utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering PLP kan etter Oppdragsgivers ønske, ha den samme funksjonen gjennom hele prosjektet, men arbeidsmengden reduseres fordi Byggeleder blir Oppdragsgivers viktigste representant i utførelsesfasen.


PLP skal

  • Sørge for å formidle og forankre byggherrens og brukernes visjoner og ønsker til de ulike utførende
  • Representere byggherren ved spørsmål som kommer opp under utførelsen knyttet prosjektdokumentene og  nødvendige endrings- eller tilleggsmateriale
  • Sørge for at byggherren holdes orientert og om nødvendig fatte beslutninger underveis
  • Påse at de utførendes leveranser er i tråd med det prosjekterte materialet
  • Ta stilling til endringsforslag
  • Fortløpende registrere og bidra til å lukke avvik
  • Vurdere behov for tilleggsprosjektering, vurdere krav om tilleggs- honorar
  • Ta del i oppdragsgivers kvalitetskontroll i utførelses
  • Påse ferdigstillelse av ”Som bygget-” og FDV- dokumentasjon

Oppgavene ivaretas av Byggeleder hvis PLP ikke kontraheres for utførelsesfasen.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no