8.2.5.1 Hovedkonsept og arkitektoniske holdninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle en overordnet holdning til hvordan oppdraget kan løses på en god måte, i seg selv, mot bebyggelse på tomten og mot omgivelsene, og vise at denne kan tilpasses mulige endrede forutsetninger og vurdere ytre forhold og påvirkning på stedet og mulige løsningskonsepter.


Arkitekten skal

  • Ivareta krav til estetisk utforming og arkitektonisk og funksjonell kvalitet
  • Bidra til å skape helhet og samspill mellom evt. bebyggelse og omgivelser
  • Utvikles noen forslag på et enkelt overordnet nivå som kan diskuteres med oppdragsgiver som grunnlag for videre utvikling.

Disse forholdene kan vurderes og tydeliggjøres gjennom en landskapsanalyse

  • Solforhold, lokalklima, fremherskende vindretninger og tilpassing til disse
  • Begrensninger på bruk i form av fare for flom, ras, mulig forurensing i grunnen
  • Støy og luftforurensing og tilpassing til dette
  • Konsekvens av mulige inngrep

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om skisseprosjektet baseres på en foregående plan- og designkonkurranse vil disse alternativene være utredet og vurdert av juryen

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no