3.8.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

I søknadspliktige tiltak etter pbl. skal det til enhver tid være en ansvarlig søker som har ansvar for Søkeprosessen frem til avsluttet byggesak.

Oppdragsgiver har i egenskap av å tiltakshaver det øverste formelle ansvar for hele tiltaket overfor myndigheter.


Oppdraget kan gjelde ansvar for søkeprosessen i en eller flere faser som beskrevet i denne arkitektfaglige ytelsesbeskrivelsen. Omfanget av oppdraget skal beskrives av Tiltakshaver ved forespørsel.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Byggesaksforskriften § 12-2 er hjemlet i pbl. § 23-8 og supplerer pbl. § 23-4 om ansvarlig søker. Ansvaret til ansvarlig søker er på noen områder likt med de andre foretakenes, og inneholder noen av de samme ansvarsoppgavene, men søkers ansvar for mange oppgaver er et ”påse-ansvar”, dvs. han skal påse at ansvarsoppgavene blir ivaretatt, men skal ikke utføre dem selv, og har ellers ikke noe ansvar for innholdet av oppgavene, bare at de blir ivaretatt.

Forholdet mellom koordineringsansvaret til ansvarlig søker og det faglige ansvaret til ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende er dermed at ansvarlig søker skal se til at hele tiltaket er belagt med ansvar, dvs. at alle behov for ansvarsretter er fylt opp med ansvarlige foretak, og at disse leverer samsvarserklæringer og eventuelt kontrollerklæringer når arbeidet er utført, mens innholdet og gjennomføringen av arbeidet fullt og helt står for de ansvarliges egen regning.

Ansvarlig søker har først og fremst et administrativt koordineringsansvar, mens de enkelte ansvarlig prosjekterende og utførende hver for seg har et faglig koordineringsansvar mht. grensesnitt mot andre ansvarlige. Ansvarlig søker skal altså påse at ansvaret er tilstrekkelig koordinert, spesielt der koordineringen ikke fremgår av andre ansvarsretter.

Det følger av plan- og bygningsloven at ansvarlig søker er tiltakshavers representant og bindeledd til kommunen, og at ansvarlig søker har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av pbl.

Det må presiseres at ansvarlig søker ikke har noe faglig ansvar for koordineringen av prosjektering og utførelse, men skal likevel påse at ansvarsrettene i prosjektet er dekkende.

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ansvar i byggesaker er definert i PBL §23-1

Tiltakshavers ansvar er definert i PBL §23-2

Forholdet mellom Tiltakshaver og Ansvarlig søker se PBL §23-4

Plan- og bygningsloven stiller krav til funksjoner som skal ivaretas av bygg- og anleggsprosjekter:

Tiltakshaver

Ansvarlig søker

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig utførende

Ansvarlig kontrollerende

 

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no