3.1.5.6 Utdyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PBL § 24-1.Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering


Ansvarlig prosjekterende skal ha system for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak når:

a) det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver

b) kommunen krever det etter en konkret vurdering.

Kommunen kan gjøre unntak fra krav om uavhengig kontroll etter forskrift gitt av departementet.

Departementet gir forskrift om kriterier for når det skal føres uavhengig kontroll etter første ledd bokstav a og b. Departementet kan gi forskrift om uavhengig kontroll av særskilte områder ved fare eller andre samfunnsmessig viktige forhold.


SAK10 § 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven.

Krav til rutiner

 (1)  Foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Systemet skal i innhold og omfang være tilpasset foretaket og tilhørende godkjenningsområde. Ved lokal godkjenning for ansvarsrett skal systemet være tilpasset ansvarsområdet. Av systemet skal følgende fremgå:

a.Organisasjonsplan, jf. § 1-2 første ledd bokstav e


b.Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres


c.Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. kap. 12


d.Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, og ved lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket


e.Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde


f.Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven


g.Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt.


(2)  Foretaket skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 42-03 Søke om rammetillatelse
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 48-012 Sjekkliste tegningsteknisk kontroll ved rammesøknad

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no