3.6.2.2 Planlegging og informasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Plan for SHA-arbeidet skal utarbeides av Oppdragsgiver, være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeids-/ byggeplassen. 

Planen skal omfatte;
- Plan for aktiviteter i prosjekteringsfasen
- Informasjon ved innhenting av til tilbud eller anbud for utførelse
og legge grunnlag for plan for utførelsesfasen.


Plan for aktiviteter i prosjekteringsfasen

 • Temaer for særskilt oppmerksomhet
 • Bidrag til overordnet beslutningsplan
 • Bidrag til fremdriftsplan og planer for myndighetskontakt
 • Tid og tema for tverrfaglig koordinering av SHA-arbeid 
 • Informasjon ved innhenting av tilbud / anbud for utførelsesfasen
 • Rapporter, analyser, meldinger søknader, dokumenter, utredninger, bekreftelser

Informasjon ved innhenting av tilbud eller anbud for utførelse

 • Kartlegging og risikovurderinger
 • Krav og forutsetninger som stilles til utførende
 • Relevante data for byggeplassens SHA-organisasjon, ansvarsfordeling og oppgaver
 • Oversiktstegninger som viser bygg- og anleggsplassen
 • Tidsplan som viser når de ulike arbeidsoppgavene skal utføres
 • Beskrivelse av særlig farlige arbeidsoppgaver og hvordan de skal utføres
 • Rutiner for informasjon og behandling av avvik 

Grunnlag for plan for utførelsesfasen

 • Bearbeiding av de to planene nevnt over
 • Fokus på mulige konflikt og faremomenter i utførelsesfasen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Byggherreforskriften §§ 7, 8,9 og 11

Arbeidstilsynet HMS på byggeplassen (2009)

Bygningsteknisk etat (DiBK); melding HO-2/2004;

NBR 5174 Plan for avfallsdisponering 

NBR 5178 Plan for miljøsanering 

BNL Brosjyre Avfallshåndtering på byggeplass

RESIBA Resirkulert tilslag for bygg og anlegg

MAKS10;
- Kvalitetsplan
- 41-031  Grensesnittmatrise prosjektering
- 41-041 Grensesnittmatrise utførelse

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no