7.8.1 Formål med utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten har oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, foretak nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Organiseringen er avhengig av valgt gjennomføringsmodell. Uansett må man legge til rette for en smidig prosess og logistikk på stedet, tilrigging av utførende, inndeling i områder og faser, optimalisering av arbeidsprosessen, etablering av gode rekkefølger i leveranser, hensiktsmessige lagringsplasser og smidige arbeidsrutiner med færrest mulige avbrudd og gjentakelser.

Byggeledelse eller Leder for de utførendes planleggings /prosjekteringsarbeid (PLU) vil ha ansvar for å sikre at alt er tilrettelagt og problemer knyttet til det prosjekterte materialet er løst før de får konsekvenser for byggeplassen. Planleggingen av gjennomføringsfasen må tilpasses entrepriseform i det enkelte prosjekt og de utførendes organisering.

Dette kapitlet omfatter ytelser for arkitekt for innredningen og anskaffelsesoppdraget som løper gjennom byggeperioden fram til ferdigstillelse og overtagelse.

Arkitekten er oppdragsgiver representant på stedet og overvåker at leveransen av innredningen foregår iht. det godkjente detaljprosjektet, produksjonsunderlaget og inngåtte avtaler, samt bidrar til en smidig gjennomføring av innredningsarbeidene.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no