3.2.5.2 Prosjektleders rolle i prosjekteringsfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal kontrahere prosjekterende før oppstart, følge opp arbeidet med prosjektering og lede kontrahering av utførende.


Prosjektleder skal

  • Påse at grunnlag for kontrahering er tilstede i form av avklart gjennomføringsmodell og utarbeidet tilbudsgrunnlag
  • Utlyse oppdrag, forestå avklaringer og anbudsbefaringer
  • Evt. prekvalifisere og innby  partene for å gi tilbud eller delta i andre forhandlinger og gjennomføre kontrahering iht. Oppdragsgivers instrukser
  • Påse at Oppdragsgivers/ tiltakshavers ansvar og forpliktelser overfor de prosjekterende og myndighetene følges opp 
  • Påse at det utarbeides planer for prosjekterings- og gjennomføringsfasen og samstemme disse
  • Motta, ta stilling og sikre beslutninger knyttet til rapporter, utredninger, forslag og fasedokumenter
  • Delta i kontraktsmøter med engasjerte parter
  • Overvåke at utviklingen i prosjektet er tilfredsstillende 
  • Tilrettelegge kurs, reiser, studier og lignende som ledd i oppgaven
  • Gjennomføre kontraktsforhandlinger og utarbeide endelige utkast til utførelseskontrakter  

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no