5.4.8.1 Planavklaring eller planinitiativ

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oslo, og enkelte andre kommuner, krever at det gjennomføres en egen avklaringsprosess før det kan varsles oppstart av arbeid med privat reguleringsplan. I denne prosessen avklares de fleste forutsetninger for det senere planarbeidet. 


  • Gjennomføre oppstartmøte.
  • Varsle oppstart av arbeidet.
  • Motta merknader og innsigelser og vurdere hvilke som skal innarbeides i planskissen
  • Utarbeide planskisse med kart, bestemmelser, beskrivelse og vedlegg etter avtale med kommunen.
  • Motta merknader og innsigelser etter høringsrunde i kommunens etater.
  • Vurdere merknader og evt innarbeide disse i planskissen.
  • Motta avklaring fra kommunen på om planskissen gir godt nok grunnlag for å utarbeide planforslag.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Prosessen kan innholdsmessig ha likheter med utarbeiding av planprogram:
- Oppstartmøte.
- En fase der forslagsstiller utvikler et skissemessig grunnlag for en senere plan.
- Høringsrunde hos berørte etater og myndigheter.
- Bearbeiding fra forslagsstiller.
- Endelig avklaring hos den kommunale planmyndighet av at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne starte arbeidet med en detaljert reguleringsplan.

 

 

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no