3.6.1.4 SHA i utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinering i utførelsesfasen bør normalt ivaretas av en virksomhet som har et stort ansvar i utførelsesfasen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Byggherren kan i prinsippet delegere ansvar for å koordinere SHA-arbeid i utførelsesfasen til en arkitektbedrift. Dette fordrer stor grad av tilstedeværelse og kontakt med byggeplassen. Koordinatoren for utførelsesfasen skal i følge Byggherreforskriften ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid.

Arkitektbedriftene anbefaler ikke arkitektbedrifter å påta seg slike oppdrag så fremt de ikke har spesiell bakgrunn og forutsetning for dette.  Ytelsesbeskrivelsen gir kun stikkord for arbeidet i denne fasen. Mer utfyllende beskrivelser bør søkes andre steder. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no