5.8.1 Saksgang i kulturminneforvaltningen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Planforslag skal sendes til kulturminnemyndigheten for uttalelse, jfr. undersøkelsesplikten i kulturminneloven (kml) § 9. Undersøkelsesplikten er knyttet til at kulturminneforvaltningen får gi uttalelse/fråsegn


  • Tiltakshavers/planleggers undersøkelsesplikt er oppfylt når planen er sendt på høring til kulturminnemyndigheten. Kulturminnemyndigheten gir uttalelse innen fristen, og varsler da utvidet høringsfrist dersom det skal utføres arkeologiske registreringer (3 mnd.).
  • Kulturminneinteressene skal avklares i løpet av planprosessen. Vernehensyn ivaretas gjennom hensynsone c eller d (automatisk fredede kulturminner) med bestemmelser om vern av kulturminner (alene eller i kombinasjon med andre formål).
  • Arkeologiske undersøkelser, dersom det blir gitt dispensasjon, blir utført i tråd med vilkårene i reguleringsbestemmelsene etter at reguleringsplanen er vedtatt.
  • Omfanget på eventuelle arkeologiske utgravinger vedtas av Riksantikvaren (RA) etter tilrådning fra gjeldene landsdelsmuseum.
  • I utgangspunktet er plikten til undersøkelser oppfylt når planen er oversendt kulturminnemyndigheten, uavhengig om det blir vurdert som nødvendig med undersøkelser etter §9 eller ikke .

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

- Funn ved arkeologiske undersøkelser/utgravinger kan innebære at planen må trekkes eller omarbeides. Kulturminneloven skiller ikke mellom områderegulering og detaljregulering slik som i PBL, men opererer bare med begrepet reguleringsplan. Den kommer derfor også til anvendelse på områdeplaner.
- Se kulturminneloven §9

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no