6.6.3.1 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bearbeide oversikt over programforutsetninger og myndighetskrav og bidra til SHA- vurderinger i prosjekteringen og SHA- plan for utførelsesfasen. Videre skal arkitekten registrere endringer i oppdragsgivers styrende forutsetninger for oppdraget og systematisere den registrerte informasjonen og sikre at den blir anvendt.


Arkitekten skal

  • Bearbeide oversikt for relevant myndighetskrav, forskrifer, standarder og veiledninger av betydning for eget arbeid.
  • Identifisere og dokumentere gjeldende krav i plan- og bygningsloven for detaljprosjekteringen
  • Dokumentere at prosjektforutsetninger i forprosjekt og rammetillatelse (brann, lyd, miljø- og energikrav, universell utformin m.m.) blir ivaretatt
  • Følge opp SHA-notat fra forprosjekt/ søknad om rammetillatelse
  • Vurdere om det kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til prosjektets koordinator for prosjektering, samt redegjøre for forholdet i den bygningsmessige beskrivelsen
  • Registrere endringer i leveranseplan og kvalitetsplan  og vurdere mulige konsekvenser for prosjektering og fremdrift
  • Dokumentere hvordan vurderinger gjort i forprosjektet for løsning av de grunnleggende forutsetningene som ble registrert i forprosjektet, blir ivaretatt og løst detaljprosjektet

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no